Xin chào, Bạn [ Đăng ký | Đăng nhập

Siêu thị thực phẩm online

Đặt quảng cáo

Những điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ Quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com (gọi tắt là DVQC).

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản sử dụng, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có đủ quyền để ràng buộc các công ty hoặc pháp nhân khác mà bạn đại diện nếu có. Bạn hoặc các công ty hoặc pháp nhân khác mà bạn đại diện dưới đây sẽ được gọi là “bạn” hay “nhà quảng cáo”.

1. Định nghĩa

Dịch vụ Quảng cáo là dịch vụ hiển thị quảng cáo trên trang Cungcapthucphamsach.com được thực hiện bởi Cungcapthucphamsach.com theo yêu cầu của bạn.

CPC (quảng cáo theo lượt nhấp chuột) là hình thức trả tiền theo lượt nhấp chuột vào quảng cáo hiển thị.

CPD (quảng cáo theo ngày) là hình thức trả tiền theo thời gian hiển thị quảng cáo và tỷ lệ hiển thị mong muốn của nhà quảng cáo.

CPM (quảng cáo theo lượt hiển thị) là hình thức trả tiền theo mỗi một nghìn (1.000) lượt hiển thị trên trang Cungcapthucphamsach.com.

Banner là băng-rôn quảng cáo đạt tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh được đăng trên trang Cungcapthucphamsach.com và do nhà quảng cáo tạo.

2. Điều kiện và điều khoản đăng ký

a. Nội dung Quảng cáo

Bạn bảo đảm rằng mọi tài liệu, hình ảnh, biểu tượng đồ họa, tên thương mại, thiết kế và/ hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác được sử dụng để hiển thị trên Cungcapthucphamsach.com đều là tài sản hợp pháp của riêng bạn. Nội dung quảng cáo và bất kỳ trang mạng nào được sử dụng đều không tổn hại danh dự, phân biệt đối xử, bạo lực, đồi trụy, không quảng cáo sai sự thật, lôi kéo các hành vi trái luật, không xâm phạm quyền riêng tư, không vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy chế nào. Quy định này vẫn giữ nguyên hiệu lực sau khi Cungcapthucphamsach.com hoàn thành dịch vụ quảng cáo cho bạn.

Bạn đảm bảo việc tuân thủ các điều khoản quy định khác trên Cungcapthucphamsach.com.

Nếu Cungcapthucphamsach.com thấy rằng nội dung của Quảng cáo trái với những quy định trên, Cungcapthucphamsach.com được quyền từ chối công bố các nội dung này. Việc từ chối có thể xảy ra mà không có sự đồng ý trước của Nhà quảng cáo (ngay cả khi Cungcapthucphamsach.com đã duyệt nội dung quảng cáo trước đó), nhưng Cungcapthucphamsach.com phải thông báo kịp thời cho Nhà quảng cáo về biện pháp thay thế.

Nếu Cungcapthucphamsach.com phải chịu bất kỳ sự mất mát do các vi phạm ở trên bởi Nhà quảng cáo, các Nhà quảng cáo có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại với bên thứ ba nếu có và bồi thường cho Cungcapthucphamsach.com mọi thiệt hại và phí tổn liên quan.

Đối với quảng cáo tự nhiên, các quảng cáo phải có thông tin về các nhà quảng cáo để người xem có thể dễ dàng xác định danh tính của nhà quảng cáo và có thể liên hệ với các nhà quảng cáo. Thương hiệu hoặc tên thương hiệu thường được biết đến có thể được sử dụng thay cho tên, tên thương mại hoặc tên viết tắt. Các quảng cáo phải bao hàm những thông tin về bạn để người xem có thể dễ dàng xác định danh tính và có để liên hệ với bạn.

b. Trách nhiệm của Cungcapthucphamsach.com

Cungcapthucphamsach.com có trách nhiệm đặt quảng cáo theo thời gian và vị trí đã được đồng ý một cách chuyên nghiệp và liên tục. Cungcapthucphamsach.com phải nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của bạn về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Cungcapthucphamsach.com.

3. Sử dụng Dịch vụ Quảng cáo

a. Sử dụng hợp pháp

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com diễn ra phù hợp với điều khoản sử dụng cũng như luật pháp và thông lệ được chấp nhận trong lãnh thổ Việt Nam.

b. Vi phạm Điều khoản sử dụng

Nếu việc sử dụng của bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc Cungcapthucphamsach.com có căn cứ để tin rằng hành vi đó đã diễn ra, Cungcapthucphamsach.com có quyền đóng cửa hoặc tạm thời chặn truy cập của bạn vào dịch vụ quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com ngay lập tức mà không phải báo trước.

c. Khả năng tiếp cận

Hệ thống đăng quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com có thể không tiếp cận được toàn thời gian hoặc một phần để bảo trì hệ thống hoặc các lý do khác. Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin hạn chế về khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, Cungcapthucphamsach.com chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả hoặc thiệt hại trong mọi trường hợp do việc bạn không thể vào dịch vụ đăng quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com như dự định.

4. Thời hạn

Điều khoản sử dụng có hiệu lực sau khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ đăng quảng cáo và có giá trị cho đến khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang web đã chọn.

Một Bên có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng nếu:

(A) bên kia vi phạm nghiêm trọng cam kết của mình theo các Điều khoản sử dụng và không khắc phục, nếu có thể, trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày được yêu cầu bằng văn bản bởi bên còn lại, hoặc

(B) bên kia bị tuyên bố phá sản, đang tham gia tái cấu trúc công ty, hoãn thanh toán, bị phá sản hoặc coi là khó có khả năng trả nợ.

5. Thanh toán

Bạn cam kết thanh toán cho Cungcapthucphamsach.com cho những quảng cáo được mua thông qua dịch vụ đăng quảng cáo trên Cungcapthucphamsach.com theo mức giá được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Mức giá được cung cấp cho bạn trên giao diện của hệ thống đăng quảng cáo.

Các phương thức thanh toán DVQC:

  • Thẻ ngân hàng nội địa: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của bạn. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ ba sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với bạn thanh toán bằng hình thức này là bạn phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.
  • Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB): tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ của bạn. Tùy vào loại thẻ, bạn sẽ thanh toán trước (debit) hoặc thanh toán sau (credit) cho ngân hàng tương ứng

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Cungcapthucphamsach nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản, hình ảnh, thiết kế, và các tài liệu, thông tin khác được cung cấp cho bạn thông qua hệ thống đăng quảng cáo và thuật toán chương trình bên trong hệ thống đăng quảng cáo. Các tài liệu và thông tin này có thể không được sử dụng ngoài phạm vi sử dụng thông thường của hệ thống đăng quảng cáo.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu (văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, …) mà bạn có sẵn thông qua hệ thống đăng quảng cáo (trong quảng cáo hay trong bất kỳ cách nào khác) không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định, quy chế khác. Ví dụ, các tài liệu có sẵn không nên vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu.

7. Thiệt hại

Bằng việc vi phạm các quy định trong Điều khoản Sử dụng này, một bên (bạn hoặc Cungcapthucphamsach.com) gây ra sự mất mát cho bên còn lại phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại trực tiếp. Thiệt hại gián tiếp không phải bồi thường khi vi phạm đó là không cố ý hoặc không phải do sự bất cẩn nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, bạn đồng ý rằng nếu một quảng cáo không thể được đăng lên hoặc được đăng lên không đúng và điều này là do Cungcapthucphamsach.com, Cungcapthucphamsach.com có trách nhiệm giới hạn trong việc đăng một quảng cáo mới tương ứng với chi phí của quảng cáo mà không được đăng lên hoặc được đăng lên không đúng.

8. Chuyển nhượng

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, bạn đồng ý tham gia các thỏa thuận cùng với Cungcapthucphamsach.com mà có thể, không cần sự đồng ý của bạn, được giao cho một công ty khác toàn bộ hay một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp trong mối liên hệ với việc kinh doanh tài sản hoặc doanh nghiệp có bao gồm hệ thống DVQC.

9. Chuyển dữ liệu

Bằng cách sử dụng dịch vụ quảng cáo bạn thừa nhận và chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp trong mối liên hệ với việc bạn sử dụng DVQC có thể được xử lý bởi các bên thứ ba.

10. Tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến thỏa thuận này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc hết hiệu lực của nó sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án Việt Nam.

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi?

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh:

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đội ngũ hỗ trợ của Cungcapthucphamsach.com sẽ xử lý trong vòng từ 3-5 ngày làm việc.

Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên Cungcapthucphamsach.com (số điện thoại, email đăng ký), mã chiến dịch trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Cungcapthucphamsach.com.

Cungcapthucphamsach.com cam kết email hotro@cungcapthucphamsach.com hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng.

Lưu ý

MUA HÀNG AN TOÀN
  • KHÔNG trả tiền trước khi nhận hàng.
  • Kiểm tra hàng cẩn thận, đặc biệt với hàng đắt tiền.
  • Hẹn gặp ở nơi công cộng.
  • Nếu bạn mua hàng hiệu, hãy gặp mặt tại cửa hàng để nhờ xác minh, tránh mua phải hàng giả.

Tìm hiểu thêm về an toàn mua bán.